Propunere de modificare a Legii Educației și Sportului

Propunere de modificare a Legii Educației și Sportului

Postat de pe data de 31-07-2015 | 0 comentarii

Către,
Ministerul Tineretului și Sportului
Direcția Potitici , Strategii și Performanță sportivă

Domnului Valentin Marius Dinu, etaj 3, camera 310,
Email: dpsps@mts.ro

Subscrisa Asociația Club Sportiv Pro Gool, cu sediul în Tg.Mureș, str.Dâmbul Pietros nr. 14, bl.N-52, etaj 2, ap.10, jud.Mureș, adresa de email: office@csjuvenes.ro reprezentată de Constantin Cristian-Florin și Asociația pentru Minți Pertinente AMPER, cu sediul în Tg.Mureș,str.Banat nr. 16, ap.5, jud.Mureș,email: contact@amper.org.ro reprezentată prin Cătălin Hegheș, urmare notei de fundamentare nr. 3095/20.07.2015, vă înaintăm prezenta:

Propunere de modificare a art. 181 alin.1 lit.b din legea nr. 69/2000 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 171/2015 în sensul:

Actualul articol: Prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:

b. finanţarea activităţii structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit în condiţiile legii, participante la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport, în baza contractelor şi a programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecţie, participare, pregătire, organizare de competiţii şi evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finanţate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor şi programelor sportive, inclusiv cele de natură salarială.

Propunere de modificare:

Prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:

b. finanţarea activităţii structurilor sportive locale de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ de utilitate publică, participante la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport, în baza contractelor şi a programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecţie, participare, pregătire, organizare de competiţii şi evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finanţate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor şi programelor sportive, cu excepția celor de natură salarială.

În susținerea propunerii arătăm:

În conformitate cu dispozițiile art. 67 alin.3 capitolul Finanțarea activității sportive din Legea nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare: Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:
a)venituri proprii;
b)sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administraţiei publice centrale sau locale pentru finanţarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;
c)alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administraţiei publice centrale şi locale;
d)alte surse.

Sens în care, considerăm că pentru o aplicare unitară a ceea ce a dorit legiutorul să statueze este necesară o corelare între cele două dispoziții ale aceluiași act normativ. Astfel dacă potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 69/2000, legiutorul a prevăzut ca din bugetul de stat pentru activitățile sportive să fie finanțate doar federațiile sportive naționale în baza contractelor contractelor de finanțare a programelor sportive ale acestora, pentru identitate de rațiune același principiu trebuie aplicat și la nivel local respectiv finanțarea din bugetul local să fie alocată doar structurilor sportive de drept public și a celor de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică.

În ceea ce privesc categoriile de cheltuieli ce pot fi finanțate din bugetul local cheltuielile de natură salarială acestea contravin dispozițiilor HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare act normativ adoptat în aplicarea dispozițiilor art. 18 alin.1 lit. c din Legea nr. 69/2000, care menționează expres categoriile de cheltuieli permise din bugetul local. Potrivit acestuia la capitolul IV sunt prevăzute categoriile de cheltuieli permise pentru finanțarea acțiunilor sportive după cum urmează: Cheltuieli de transport, Cheltuieli de cazare, Cheltuieli de masă, Cheltuieli privind alimentaţia de efort, Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane, Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri, Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportive, Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping. Recompensarea prestației sportive reprezintă premiul, stimulentul, bursa, etc.

Față de cele de mai sus este necesară în mod clar delimitarea conceptelor de interes național și de interes general așa cum a încercat legiutorul prin textul actului normativ:

Programul Promovarea sportului de performanță este un program de interes național dezvoltat de Ministerul Tineretului și Sportului prin intermediul structurilor sportive afiliate la federațiile sportive naționale pe ramura de sport, având ca scop valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selecție, pregătire și participare în competiții care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, care este adresat atât cluburilor sportive aflate în subordinea Ministerul Tineretului și Sportului cât și a cluburilor sportive ale autorității publice locale/județene.

Pe de altă parte, structurile private fără scop lucrativ care nu sunt de utilitate publică pot beneficia de finanțare din bugetul local potrivit prevederilor Legii nr.350/2005 referitoare la finanțările din fonduri publice pentru activități de interes general.

În acest fel, sunt foarte bine delimitate finanțarea structurilor sportive din bugetul stat și local, respectiv potrivit prevederilor Legii nr.69/2000 pot primii alocații doar structurile de drept public și cele de drept privat, fără scop lucrativ,de utilitate publică iar potrivit Legii nr.350/2005 structurile de drept privat.

Având în vedere numeroasele dificultăți întâmpinate de către structurile sportive afiliate la federațiile sportive naționale, privind modul de interpretare  de către organele și autoritățile de control ale statului a normelor legale referitoare la finanțarea activității sportive din fonduri publice, precum şi aplicarea diferențiată de către structurile autorităților locale și de organele de control ale statului  a normelor legale referitoare la finanțarea activității sportive din fonduri publice, propunem modificarea art.181 alin.1 lit.b din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Tg.Mureș la data de 30.07.2015

Cu stimă,

Asociația Club Sportiv Pro Gool, Cristian-Florin Constantin

Asociația pentru Minți Pertinente AMPER, Cătălin Hegheș

Același document în formatul trimis ministerului, semnat și ștampilat:

IMG_1282 IMG_1283 IMG_1284

Postează un comentariu

Câmpurile marcate cu steluţă sunt obligatorii

*

X
Donează

Orice proiect pleacă de la o idee, care mai apoi se poate materializa cu muncă şi resurse. Dacă vă plac ideile şi apreciaţi munca noastră, puteţi să ne susţineţi proiectele sprijinindu-le financiar sau moral.

Directionaţi 2% din impozitul pe venit spre AMPER.

Directionaţi 20% din impozitul pe profitul companiei dumneavoastră.

Donează un tweet sau share:
Nu doresc să sprijin AMPER. Doresc acces gratuit >>